Menu Close

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht. De Contractant geeft door deze aan te vinken op het inschrijfformulier of door het geven van machtiging aan de medewerker van Oxford Academy aan, deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren. Machtiging aan de medewerker van Oxford  Academy kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden door de medewerker te verzoeken gegevens namens de Contractant in te vullen op het inschrijfformulier.

Het is Oxford Academy toegestaan deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In voorkomend geval zal Oxford Academy de Contractant minimaal 2 weken van tevoren van de aanpassing in kennis stellen.

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere Overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop Oxford Academy deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1.4.

1.2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

1.3. Door inschrijving voor een van de diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan de Leerling bekend te maken en op te leggen en staat de Contractant ervoor in dat de Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

1.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Oxford Academy en de Contractant zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden die Contractant eventueel zelf hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en de geldigheid daarvan wordt door Oxford Academy uitdrukkelijk afgewezen.

1.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Oxford Academy en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

1.6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening van Oxford Academy. Op verzoek van Contractant of Leerling zal Oxford Academy een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

Artikel 2

Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Oxford Academy de inschrijving van de Leerling schriftelijk (via een papieren formulier of digitaal via de website van Oxford Academy) heeft ontvangen en de indeling van de Leerling schriftelijk heeft doorgegeven
aan de Contractant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. De startdatum van de Overeenkomst is gelijk aan de datum waarop het (digitale) inschrijfformulier is ontvangen door Oxford Academy.

2.2. De contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De ontbinding dient uitsluitend plaats te vinden via het opzegformulier op https://oxfordacademy.nl/contact/.

2.3. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 2.2 bestaat als de diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

2.4. De overeenkomst is doorlopend en wordt aangegaan tot wederopzegging. De overeenkomst kan op ieder willekeurig moment in het schooljaar ingaan. Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen houden hierbij een opzegtermijn van 3 (drie) kalendermaanden in acht ingaande op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand. Bijvoorbeeld: voor opzegging per 1 april dient uiterlijk vóór 1 januari opgezegd te zijn.

2.5. De Contractant/Leerling kan, na het aanvangen van de Diensten of verstrijken van de termijn van 14 dagen, de Overeenkomst uitsluitend opzeggen door een (digitaal) uitschrijfformulier op locatie van de Dienst in te vullen samen met de medewerker van Oxford Academy. Opzegging door middel van het invullen van een uitschrijfformulier op afstand of sturen van een mail is niet geldig.

2.6. Bij opzegging van meerdere afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 3 maanden ten aanzien van elke afgenomen Dienst afzonderlijk.

2.7. Overeenkomst wordt iedere schooljaar stilzwijgend verlengd indien er geen opzegging plaatsvindt. Daarmee geeft de Contractant toestemming aan Oxford Academy om namens hem/haar de gegevens bij het inschrijfformulier ieder jaar over te nemen op een nieuwe
inschrijfformulier om de documenten en dossiers van iedere jaar apart te kunnen bijhouden.

Artikel 3 Plaatsing

3.1. De plaatsing van een leerling voor een dienst op het tijdstip en bij een vestiging is definitief na de ontvangst van de indeling van de dienst door de contractant.

3.2. De Contractant kan in bepaalde gevallen bij het invullen van het inschrijfformulier een keuze maken voor een Vestiging. Deze keuze geldt uitsluitend als een hulpmiddel om de leerling makkelijker te plaatsen en is verder niet bindend voor Oxford Academy. Het kan voorkomen dat  na
inschrijving van een Leerling blijkt dat die Leerling niet geplaatst kan worden op het tijdstip en/of bij de Vestiging die de Leerling als keuze heeft opgegeven. Oxford Academy zal zich dan inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip en/of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging van de keuze van de Leerling. De Contractant kan het aangeboden alternatief niet weigeren. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn om een alternatief te bieden bij een andere Vestiging van maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer, dan kan de Contractant de Overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen.

Oxford Academy zal een eventueel teveel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieveopzegging door de Contractant, indien deze uitgevoerd is conform de artikel 2, terugstorten op een door de Contractant aan te duiden bank- of girorekening.

Artikel 4 Tarieven
4.1 De volgende zijn met de Contractant overeengekomen voor de diensten van Oxford Academy.
Deze tarieven zijn in euro en excl. btw.

• Groep 3 t/m Groep 8 BASIS: EUR 198,00 per maand
• Groep 3 t/m Groep 8 BRONS: EUR 390,00 per maand
• Groep 3 t/m Groep 8 ZILVER: EUR 550,00 per maand
• Groep 3 t/m Groep 8 GOUD: EUR 690,00 per maand
• Groep 3 t/m Groep 8 DIAMANT: EUR 790,00 per maand
• Groep 3 t/m Groep 8 Oxford: EUR 890,00 per maand

• Voortgezet onderwijs BASIS: EUR 198,00 per maand
• Voortgezet onderwijs BRONS: EUR 390,00 per maand
• Voortgezet onderwijs ZILVER: EUR 550,00 per maand
• Voortgezet onderwijs GOUD: EUR 690,00 per maand
• Voortgezet onderwijs DIAMANT: EUR 830,00 per maand
• Voortgezet onderwijs Oxford: EUR 950,00 per maand

• Examenjaar BASIS: EUR 250,00 per maand
• Examenjaar Brons: EUR 490,00 per maand
• Examenjaar Zilver: EUR 650,00 per maand
• Examenjaar Goud: EUR 790,00 per maand
• Examenjaar DIAMANT: EUR 910,00 per maand
• Examenjaar Oxford: EUR 990,00 per maand
• Privélessen 1-op-1: EUR 69,90 per uur
• Privélessen 1-op-2: EUR 39,90 per uur

Deze tarieven zijn ook te vinden op de site van Oxford Academy (zie https://oxfordacademy.nl/tarieven/ ). De inhoud en aanbod voor iedere bijlespakket is beschreven op de site. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.
De tarieven worden per schooljaar vastgesteld.

4.2. De voor Diensten geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk.

4.3. Indien de Leerling halverwege de maand start met de afname van Dienst(en), dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten Dienst(en).

4.4. Een extra Dienst buiten de gemaakte afspraken of vastgestelde dagen, wordt apart in rekening gebracht.

4.5 Andere tarieven kunnen van toepassing zijn indien deze onderling schriftelijk zijn overeengekomen. De tarieven zijn inclusief de vakantiedagen. De vakantiedagen zijn vermeld op https://oxfordacademy.nl/contact/.

4.6. Oxford Academy kan tussentijds de prijzen wijzigen. In voorkomend geval zal Oxford Academy de Contractant minimaal twee weken van tevoren op de hoogte brengen van de wijziging via haar website of per e-mail. Als de Contractant het niet eens is met de wijziging, dient hij dit
uiterlijk 2 weken na bekendmaking, schriftelijk door te geven aan Oxford Academy, waarna hij de Diensten zonder opzegtermijn kan opzeggen.

4.7 Bij de leerlingen van het basisonderwijs wordt er gebruikgemaakt van lesmaterialen zoals bijlesboeken en toetstrainers van Smartie.nl. Hiervoor worden eenmalige materiaalkosten in rekening gebracht.

Eenmalige materiaalkosten:
• Groep 1: €25 voor stencils en methodeboeken
• Groep 2: €25 voor stencils en methodeboeken
• Groep 3: €75 voor 4 toetstrainers, stencils en methodeboeken
• Groep 4: €75 voor 4 toetstrainers, stencils en methodeboeken
• Groep 5: €75 voor 4 toetstrainers, stencils en methodeboeken
• Groep 6: €95 voor 6 toetstrainers, 2 bijlesboeken en eventuele stencils
• Groep 7: €95 voor 6 toetstrainers, 2 bijlesboeken en eventuele stencils
• Groep 8: €95 voor 6 toetstrainers, 2 bijlesboeken en eventuele stencils

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1. Voor door Oxford Academy aangeboden Diensten gelden de in dit artikel beschreven betalingswijzen. De betalingswijze is afhankelijk van de Dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Oxford Academy kan de betalingswijze op ieder gewenst moment wijzigen. Deze wijzigingen
worden gecommuniceerd via e-mail of via de website voor de desbetreffende Dienst. In het geval debetalingswijze na de inschrijving, maar vóór de betaling wordt gewijzigd, wordt dit vermeld in de definitieve bevestigingsmail.

5.2. De kosten voor Diensten worden vooraf gefactureerd.

5.3 De contractant kan het verschuldigd bedrag betalen door dit zelf over te boeken op rekening van Oxford Academy, in contanten te betalen of te laten incasseren door Oxford Academy.

5.4. Betaling voor de Diensten dient door de Contractant uiterlijk op de eerste dag van iedere maand voldaan te zijn. Indien de betaling door de Contractant niet voldaan wordt, wordt overgegaan tot automatische incasso. Het verschuldigd bedrag wordt dan door Oxford Academy maandelijks vooraf geïncasseerd. Hiervoor is de Contractant op jaarbasis eenmalig EUR 19,- verschuldigd.

5.5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Oxford Academy kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Niet-tijdige betaling

6.1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag wil laten incasseren door Oxford Academy of door in werking treden van artikel 5.4 en Oxford Academy het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan incasseren, zullen storneringskosten ten bedrage van EUR 3.50 per keer bij de Contractant in rekening worden gebracht. Dit geldt niet voor gevallen waarbij de vertraging te verwijten is aan Oxford Academy.

6.2 Indien de Contractant het verschuldigde bedrag zelf wil betalen, maar niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt Oxford Academy de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.3. Indien de Contractant het bedrag zelf of via automatische incasso niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan is Oxford Academy gerechtigd de betreffende Diensten op te schorten totdat Oxford Academy het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.4. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van EUR 15 bij de tweede herinnering, zullen Contractant in rekening gebracht worden in overeenstemming met het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

6.5. Bij achterwege blijven van de betaling, zal Oxford Academy overgaan tot (gerechtelijke) invordering. In een dergelijk geval zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant. Deze kosten bedragen altijd 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 40,-

6.6. Oxford Academy behoudt het recht om de leerling te schorsen voor de Diensten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als de Contractant niet voldoet aan de betalingsverplichting. Bij het ontbinden van de overeenkomst zal de opzegtermijn van 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf het moment van ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Huiswerkbegeleiding en/of bijles

7.1. Inschrijving voor door Oxford Academy aangeboden Diensten is mogelijk (i) via de website van Oxford Academy ( https://oxfordacademy.nl/ ) of (ii) telefonisch.

7.2. Oxford Academy zal na inschrijving, indien nodig wordt gevonden, een intakegesprek houden met de Leerling alvorens de Leerling te plaatsen voor de afname van de Dienst(en). De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn vastgelegd op de website van Oxford Academy. De Contractant heeft deze voor aanvang van de begeleiding bekeken. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding, wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. Voor zover nodig worden het doel en de inhoud van de begeleiding vastgesteld aan de hand van een voorafgaand onderzoek (screening). De uitslag van dit onderzoek wordt met de Contractant besproken. Daar waar mogelijk en nodig blijkt te zijn, zal het doel en de inhoud van de begeleiding op het persoonlijke gebruikersdeel van de Contractant worden weergegeven.

7.3. De Leerling dient altijd tijdig aanwezig te zijn voor de lessen met de bijbehorende spullen. Een eventuele afwezigheid dient doorgegeven te worden via de website van Oxford Academy (https://oxfordacademy.nl/afwezigheid-melden/).

7.4. Vakanties en feestdagen:

a) De vakanties en feestdagen worden jaarlijks vermeld op de contactpagina van Oxford Academy ( https://oxfordacademy.nl/contact/ ) Gedurende deze vakantieperiodes en -dagen is de Contractant de reguliere vergoeding verschuldigd. Deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht; er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen rekening gehouden.

b) Gedurende de zomervakantie kan Oxford Academy alternatieve Diensten aanbieden, zoals Zomercursus of privélessen, of gesloten zijn. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de Zomervakantie actief is bij Oxford Academy.
Voor eindexamenleerlingen kan, indien vooraf gemeld door de Contractant, in onderling overleg de einddatum anders worden bepaald.

7.5. Bij ziekte van de Leerling die langer aanhoudt dan twee (2) aaneengesloten maanden, brengt Oxford Academy, op schriftelijke aanvraag van de Contractant, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Oxford Academy kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim
aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

Artikel 8 Privélessen

8.1. Inschrijving voor door Oxford Academy aangeboden privéles is mogelijk (i) via de website van Oxford Academy (Oxford Academy.nl) of (ii) telefonisch.

8.2. De Overeenkomst voor de privélessen wordt aangegaan voor een duur van één schooljaar, met een minimum van 26 uren. De privélessen kunnen in groepen van 1-op-1 of 1-op-2 worden verzorgd. De privélessen worden ieder schooljaar stilzwijgend verlengd indien er geen opzegging plaatsvindt.

8.3 De algemene regeling voor inschrijving van Diensten zijn ook van toepassing op Privélessen, met uitzondering van de regeling m.b.t. de proeflessen. Indien de Contractant niet tevreden is na de twee proeflessen, dan bezit de Contractant het recht om de diensten zonder een opzegtermijn te beëindigen. In dat geval betaalt de Contractant alleen de genoten proeflessen. Zie artikel 2 voor meer toelichting over de andere regelingen m.b.t. inschrijving.

8.4. Een verzoek tot het verplaatsen van één of meer privélessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere privéles, en kan alleen worden ingewilligd indien de docent op een nieuwe datum beschikbaar is. De inhaalles dient uiterlijk binnen drie (3) maanden te zijn afgenomen.

8.5. Als een privéles door de Leerling wordt afgezegd korter dan 48 uur van tevoren, anders dan door overmacht of ziekte, dan is de Contractant de kosten voor de bijles verschuldigd. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les binnen een periode van maximaal 3 maanden ingehaald. De bijlesdocent dient minimaal 3 opties op veerschillende tijden en/of dagen te bieden voor de inhaalles. De Contractant mag niet zonder opgave van een aannemelijke reden alle opties weigeren. Indien Oxford Academy, ondanks alle aangeboden opties,
er niet in slaagt om de inhaalles binnen de gestelde termijn te laten plaatsvinden, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij Oxford Academy.

8.6. Tijdens de vakantiedagen zoals vermeld op de contactpagina van Oxford Academy (https://oxfordacademy.nl/contact/ ) of ( https://oxfordacademy.nl/vakantiedagen-oxfordacademy/ ) vinden geen privélessen plaats.

8.7. Oxford Academy stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat het mogelijk is om een privéles thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger te verzorgen. Mocht de Contractant naar eigen bevinding anders handelen, dan draagt de Contractant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

8.8. De Contractant aanvaardt bij verstrekking van de opdracht de volledige verantwoordelijkheid voor het noodzakelijke toezicht op de privéles in eigen huis, en houdt toezicht op de behoorlijke invulling van een professionele werkrelatie tussen de Leerling en de docent.

8.9. Oxford Academy is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een bijlesdocent tijdens een privéles thuis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en/of diefstal.

Artikel 9 Administratie adres
De Contractant dient alle correspondentie naar: contact@oxfordacademy.nl te sturen. Communicatie en afspraken via andere kanalen hoeven niet door Oxford Academy in behandeling genomen te worden en kunnen niet als bewijsmateriaal gebruikt worden.

Artikel 10 Uitvoering van de Overeenkomst

10.1. Oxford Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.

10.2. Oxford Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Oxford Academy ten bate van de facturatie en het contact. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig en schriftelijk door aan Oxford Academy.

10.4. Persoonsgegevens worden door Oxford Academy zorgvuldig bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Oxford Academy. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Oxford Academy en de aan haar gelieerde vennootschappen voor onderwijsinhoudelijke communicatie met Contractant en/of Leerling, waaronder in ieder geval inbegrepen, het verstrekken van informatie over afgenomen diensten, promotiedoeleinden en het verzenden van Oxford Academy nieuwsbrieven. Oxford Academy neemt hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Indien de Contractant en/of Leerling toestemming heeft gegeven, is het Oxford Academy toegestaan de onderwijsgegevens van de Leerling van zijn/haar onderwijsinstellingen in te zien. De Leerling verstrekt Oxford Academy hiertoe de benodigde gegevens. Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen
gegevens en het (laten) doorvoeren van een eventuele correctie daarvan.

10.5. Indien de Leerling dit expliciet wenst, is de door de Leerling in vertrouwen ter beschikking gestelde informatie aan Oxford Academy (of een van haar medewerkers), niet toegankelijk voor de Contractant, de ouders en/of verzorgers van de Leerling, tenzij Oxford Academy dit in strijd acht met (i) het belang, (ii) de fysieke integriteit, en/of (iii) de psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten van de Leerling of andere betrokkenen, welke openbaarmaking van de ter beschikking gestelde informatie rechtvaardigt. Dit staat uitsluitend ter beoordeling van Oxford Academy.

10.6. Voor de begeleiding van de Leerling en het voeren en verwerken van de leerlingadministratie, is Oxford Academy volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Oxford Academy hiervoor, en voor het hierdoor eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.

10.7. Oxford Academy biedt geen garantie voor de te behalen van studieresultaten of het slagen van de begeleiding. Oxford Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de door de leerling/student op school te behalen resultaten.

10.8. De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van Oxford Academy zoals deze staat op de website van Oxford Academy (https://oxfordacademy.nl/gedragscode). Bij nietnaleving van de gedragscode, is Oxford Academy bevoegd de Leerling uit te sluiten van verdere
deelname aan de door Oxford Academy aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van het betaalde tarief.

10.9. Het is de Leerling verboden op de Vestiging (i) alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of (ii) onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich agressief te gedragen of te uiten jegens andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij
overtreding van (één van) deze verboden is Oxford Academy bevoegd de Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Oxford Academy aangeboden Dienst(en) en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Oxford Academy gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

10.10. Leerling is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Oxford Academy.

Artikel 11 Beroep op toezeggingen medewerkers van Oxford Academy
Beroep op toezeggingen van medewerkers van Oxford Academy kan alleen plaatsvinden indien deze toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn bevestigd. De medewerkers van Oxford Academy zijn geïnstrueerd om toezeggingen prompt schriftelijk te bevestigen. Het doen van een beroep op niet schriftelijk bevestigde toezeggingen is dan ook niet mogelijk en zal dus ook niet worden gehonoreerd.

Artikel 12 Klachtenprocedure

12.1. Klachten over de verleende Diensten dienen door de Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijkbinnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per e-mail) (contact@oxfordacademy.nl o.v.v. klacht) te worden gemeld aan Oxford Academy. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

12.2. Indien een klacht naar het oordeel van Oxford Academy gegrond is, dan zal Oxford Academy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

12.3.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Oxford Academy slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door de Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

Artikel 13
Aansprakelijkheid

13.1. De Contractant is tegenover Oxford Academy aansprakelijk voor alle schade die Oxford Academy lijdt door toedoen van de Contractant of de Leerling. De Contractant vrijwaart Oxford Academy tevens voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Diensten schade lijden en welke aan Contractant of Leerling toerekenbaar is.

13.2. Indien Oxford Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel 13 is geregeld. De beperkingen uit dit artikel 13 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Oxford Academy en/of van (één van) haar medewerkers.

13.3. Medewerkers van Oxford Academy zijn niet gerechtigd tot het doen van uitspraken aangaande de aansprakelijkheid van Oxford Academy.

13.4. Oxford Academy selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. Oxford Academy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde bijles/training.

13.5. De Leerling en de Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). Oxford Academy is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

13.6. Oxford Academy is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een Vestiging, of tijdens privéles of bijles thuis. De Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de Vestiging.

13.7. Oxford Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oxford Academy is uitgegaan van door de Contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.8. De aansprakelijkheid van Oxford Academy voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 200,- , zegge: tweehonderd euro.

13.9. De aansprakelijkheid van Oxford Academy, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letselen overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Oxford Academy is verzekerd, en in ieder geval tot maximaal EUR 500,-, zegge: vijfhonderd euro.

13.10. In geval van aansprakelijkheid van Oxford Academy, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Oxford Academy van alle verhaalsrechten en aanspraken die de Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

13.11. Leerlingen krijgen een indeling en rooster waarop vermeld staat wanneer de Diensten genoten kunnen worden. Contractant is verantwoordelijk voor het tijdig brengen en op halen van de leerling voor de Diensten bij Oxford Academy. Oxford Academy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die kan ontstaan, omdat er niet gehouden is aan deze regel.

13.12. Oxford Academy kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de schade en/of incidenten die plaatsvinden voor de aanvang of na het einde van de Diensten door de leerling. Dit geldt voor zowel de gevallen binnen als buiten de (een van de) vestiging(en) van
Oxford Academy.

13.13. Zowel de bijlesdocenten als de directie bij Oxford Academy zullen zich tot het uiterste inspannen om de veiligheid van de leerlingen voor, tijdens en na de lessen te waarborgen. Oxford Academy kan echter niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de schade
en/of incidenten die plaatsvinden, wanneer de leerling zich niet houdt aan de instructies en regels die door de begeleider(s) en/of directie zijn gegeven

Artikel 14 Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Oxford Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oxford Academy niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Oxford Academy, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

14.3. In geval van overmacht zal Oxford Academy zich inspannen om een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip of bij een andere Vestiging maximaal één uur reizen met het openbaar vervoer van de Vestiging waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan de Contractant de Overeenkomst kosteloos opzeggen waarna Oxford Academy een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na het einde van schooljaar terugstort op een door de Contractant aan te duiden bank- of girorekening.

14.4. In geval van overmacht bij een door Oxford Academy aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door Oxford Academy ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht Oxford Academy zich ertoe zich maximaal in te spannen om de Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door Oxford Academy aangeboden Dienst Hierbij heeft Oxford  Academy het recht om af te wijken van het maximaal aantal Leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Oxford Academy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Het is Leerling noch Contractant toegestaan de door Oxford Academy verstrekte materialen, zoals boeken, toetstrainers, opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Oxford Academy aangeboden Dienst, zonder
voorafgaande toestemming van Oxford  Academy te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.

15.3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Oxford Academy voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Oxford Academy, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan de Leerling en/of Contractant
beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Oxford Academy.

Artikel 16 Geschillen
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Oxford Academy en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

18.1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

18.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Oxford Academy worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

18.3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Oxford Academy.