q Privacybeleid - Bijles & Huiswerkbegeleiding

Privacybeleid

Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te weten:

A.Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG): alle verwerkingen van persoonsgegevens die niet of niet noodzakelijk voortvloeien uit hoofde van de aangegane overeenkomst, zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

B. Uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG): als u een overeenkomst met ons aangaat, dan is inherent hieraan dat wij persoonsgegevens van u en uw kind voor dit doel verwerken. Uw toestemming is hiervoor niet vereist.

C. Uitvoeren van een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG): sommige zaken, zoals financiële verantwoording aan de belastingdienst, zijn wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Wij vragen u derhalve niet om uw toestemming als dit de grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking soort gegevens

De uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting kan met zich meebrengen dat Oxford Academy uw gegevens of die van uw kind deelt met andere organisaties.

Informeren betrokkene(n) bij verwerking

Oxford Academy informeert in beginsel betrokkenen niet als zij gegevens van hen gaat verwerken, tenzij er sprake is van een datalek of een andere bijzonderheid.

Beveiliging van uw gegevens

Oxford Academy zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, conform de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn gegevens

Oxford Academy bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of langer dan de wet voorschrijft.

Privacyrechten betrokkenen

Recht op inzage: Op grond van artikel 15 AVG heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: Op grond van artikel 16 AVG heeft u recht om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen, indien blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Recht op vergetelheid: Op grond van artikel 17 AVG heeft u, in een aantal gevallen, recht om uw gegevens te wissen.

Recht op dataportabiliteit: Op grond van artikel 20 lid 1 sub a AVG heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens als Oxford Academy uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. Dit geldt alleen voor digitale gegevens en geen fysieke documenten. Dit recht geldt echter niet wanneer de verwerking van uw gegevens geschiedt op grond van de uitvoering van een wettelijke verplichting (artikel 20 lid 3 AVG).

Recht op beperking van de verwerking:  Op grond van artikel 18 AVG heeft u het recht om Oxford Academy te verzoeken uw gegevens te beperken.

Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Oxford Academy.

Termijn voor beantwoording verzoek: Oxford Academy houdt zich aan de wettelijke termijn van een maand om aan een eventuele verzoek op basis van bovenstaande privacyrechten te voldoen, met de mogelijkheid om met twee maanden te verdagen in bijzondere situaties.

Verzoek doen?

U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan:

Oxford Academy
Laan van Zuid Hoorn 70
2289 DE Rijswijk

Klachtenregeling
Bent u het niet mee eens met hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of uw privacyrechten? Dan vragen wij u de klacht eerst aan ons voor te leggen om ons de kans te bieden dit samen met u op te lossen (https://oxfordacademy.nl/klachten-en-ideeen/).

Mocht dit geen soelaas bieden of heeft u er geen vertrouwen in, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).