q Over ons - Bijles & Huiswerkbegeleiding

Over ons

Wie zijn wij

Bijles

Bijles biedt de nodige ondersteuning om de prestaties op school binnen bepaalde vakken te verbeteren. Oxford Academy ontvangt leerlingen graag op locatie voor het geven van bijlessen, doch kunnen wij bijlessen ook aan huis verzorgen. Indien uw kind niet vordert in één of meer vakken, dan zorgen wij ervoor dat de achterstand wordt ingehaald en de prestaties verbeteren.

Ieder kind leert op een geheel eigen manier. De lesmethode die voor het ene kind werkt, werkt niet voor een ander kind. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren docenten die de ondersteuning aanpassen op de behoeften van uw kind. Op deze manier wordt leren niet alleen makkelijker en doeltreffender, maar vooral leuker. Vanzelfsprekend is er voor elk kind genoeg gelegenheid om vragen te stellen en indien nodig extra uitleg te krijgen.

Tegenwoordig is er binnen scholen dikwijls onvoldoende ruimte om kinderen die het nodig hebben extra begeleiding te bieden. Als externe partij kunnen wij deze leerlingen de benodigde ondersteuning bieden. Oxford Academy biedt bijlessen die uw kind helpen in de toekomst en direct bijdragen tot het verbeteren van schoolprestaties.

group of multiethnic high school classmates walking by school corridor together

Over ons

Een samenwerking is de eerste waardevolle stap

Het Nationaal Programma Onderwijs houdt zich onder meer bezig met het bieden van mogelijkheden om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Hiervoor verstrekken zij de benodigde middelen om een geheel eigen schoolprogramma te realiseren. 

De komende twee jaar ontvangen Nederlandse scholen extra financiële middelen om maatregelen te nemen en plannen te maken voor het realiseren van onderwijs dat het beste bij de behoeften van hun leerlingen aansluit. 

Zowel de overheid als de gemeente biedt ondersteuning aan scholen voor een goede uitvoering van het eigen schoolprogramma, waarbij kan worden gedacht aan onder meer examentraining, huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching en begeleiding in de klas. Scholen hebben veel verschillende opties en kunnen naar eigen inzicht vormgeven aan het opzetten van dit onderwijs. Vaak zijn scholen helaas zelf niet voldoende in staat om achterstanden in te halen.

Tot aan de zomervakantie van schooljaar 2021/2022 moeten scholen alle beschikbare tijd maximaal benutten. Het Ministerie van OCW stimuleert scholen hiertoe, waarbij eveneens is aangegeven dat er extra begeleiding en onderwijs wordt geboden aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. 

Deze extra begeleiding en onderwijs wordt ook buiten schooltijden en schooldagen beschikbaar gesteld, zoals in schoolvakanties.

Leerlingen die een grote achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld (mede) door de coronacrisis en het thuisonderwijs, hebben een doelgerichte aanpak nodig om deze achterstand in te halen. Dit wordt door de Nederlandse overheid mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ verder te ontwikkelen en uit te breiden. 

Daarnaast wordt de regeling voor zowel vroegschools als voorschools onderwijs herhaald. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor scholen verlengd tot het schooljaar 2022/2023.

Blijven zitten is nooit leuk voor een leerling. De leerling moet niet alleen een heel schooljaar overdoen, maar komt ook ineens in een heel andere leeromgeving met andere kinderen in de klas terecht. 

Het systeem van blijven zitten en een heel jaar overdoen, wordt nader herzien. De verlengde leerroute, waarbij het lesprogramma over langere periode wordt uitgesmeerd, is een mogelijkheid. Leerlingen met een leerachterstand hoeven in dit geval niet meer een heel schooljaar te herhalen.

Het is belangrijk dat leerlingen optimaal worden ondersteund. Oxford Academy gaat hiervoor de samenwerking met scholen aan, voor leerlingen die te maken hebben met een ontwikkelings- en/of leerachterstand. 

Wij zorgen voor maximale ondersteuning, onder meer door lesmateriaal, verslagen, planningen en ervaren docenten te verzorgen. Wij inventariseren samen met de scholen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

  • In overleg met de school kan het programma in 3 tot 8 weken worden opgesplitst. 
  • Een programma bevat tussen de 25 en 60 uur per leerling.

In 6 stappen waarom oxford Academy

Bij Oxford Academy staan de behoeftes van uw kind centraal. Wij bespreken vooraf de mogelijkheden, doelen en wensen van u en uw kind, waarna wij een passend plan voor uw kind opstellen. Vervolgens gaan wij met inachtneming van voornoemde plan met uw kind aan de slag. Wilt u geen gebruik meer maken van onze expertise? Dit kan te allen tijden, met inachtneming van de vooraf afgesproken opzegtermijn.
Kosteloos intakegesprek

Voordat uw kind bijlessen gaat volgen bij Oxford Academy hebben wij met het kind en ouder of verzorger een intake gesprek. Deze dient ervoor om een leerplan samen te stellen waarbij wij de mogelijkheden bespreken en kijken naar de doelen en de wensen van het kind. Dit gesprek wordt u aangeboden door Oxford Academy.

Uw kind is welkom voor twee proeflessen

Elk kind heeft recht op twee proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kunt u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.

Interne begeleider

Bij Oxford Academy hebben wij interne begeleiders die de leerlingen monitoren op de ontwikkeling en vooruitgang. Ook ondersteunen en coachen zij de docenten en houden desgewenst contact met de scholen van de leerlingen. De interne begeleiders kunnen leerlingen motiveren door het leren interessant te maken. Zij maken toets analyses om beter te overzien waar de knelpunten zitten bij de individuele leerling

Young professionals

Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.

Passend lesmateriaal

Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van Smartie behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.

Kleine klassen

Bij Oxford Academy bestaan onze klassen uit maximaal vier of acht leerlingen afhankelijk van de groep van het kind. Uiteraard zijn er ook privé lessen beschikbaar waar een leerling 1 op 1 privéles kan krijgen of 1 op 2 priveles.

Onze Werkwijze

mortarboard
Intakegesprek

Allereerst is van belang om de behoeften van uw kind en de mogelijkheden vast te stellen middels een intakegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid om al uw vragen te stellen. In navolging hierop wordt een plan van aanpak opgesteld.

oxfordacademy.nl/
Intaketoets

Voor het opstellen van een correct plan van aanpak is het cruciaal om het niveau van uw kind vast te stellen. Dit doen wij middels een intaketoets, welke binnen drie dagen na het gesprek plaatsvindt. 

Aan de hand van de resultaten van deze toets wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht en bepaald welke weg er bewandeld dient te worden om progressie te boeken. Deze toets is voorts een goede nulmeting om de voortgang van uw kind te kunnen beoordelen.

school bag
Indeling

Oxford Academy staat voor maatwerk voor ieder kind. Wij zien erop toe dat uw kind de lesstof goed kan bijhouden, gelijktijdig hieraan zorgen wij voor voldoende uitdaging en mogelijkheden om vooruitgang na te streven. 

De leerprestaties worden op deze manier geoptimaliseerd. Binnen vijf dagen na het afnemen van de toetst delen wij uw kind in binnen een groep die aansluit op het niveau dat is vastgesteld.

atom
Twee proeflessen

Twijfelt u nog? Geen zorgen! Uw kind mag vrijblijvend twee proeflessen volgen. Dit biedt u en uw kind de mogelijkheid om onze lessen uit te proberen zonder direct ergens aan vast te zitten.

Wij vinden het belangrijk om de ouders/voogd bij de bijlessen te betrekken. Daarom plannen we drie keer per jaar een gesprek in om de voortgang van uw kind met u te bespreken. 

Deze gesprekken lopen parallel aan de voortgangstoetsen die wij ook jaarlijks driemaal afnemen. Zo kan de bijlesdocent van uw kind u een compleet verhaal vertellen met enerzijds zijn/haar bevindingen en anderzijds de gemeten voortgang uit de afgenomen toets in die periode.

school bag
Ontevreden na de proefles?

Bent u ontevreden na de twee proeflessen?
Dan kunt u zich kosteloos uitschrijven.

atom
Tevreden na de proefles?

Bent u tevreden na de twee proeflessen?
Dan gaan de lessen door volgens de indeling.

Ook wel belangrijk om te weten…
We plannen 3 keer per jaar een voortgangstoets + voortgangsgesprek om de voortgang van uw kind te meten en te bespreken met u.

Onze tarieven

Pakketten

mentoring hispanic teacher and latin student working together on course work

Onze specialisten

Professionele docenten

Alle ervaren docenten die zich inzetten vanuit ons instituut voor onderwijsondersteuning hebben een achtergrond in de psychologie en/of pedagogie. Hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de kinderen en weten zij precies welke vorm van begeleiding of ondersteuning een kind het meest baat bij heeft. Voorts beschikken de docenten over de nodige kennis en kundigheid om de lesstof van diverse vakken op een boeiende en begrijpelijke manier over te brengen.