Oxford Academy

Over ons

Over ons

Bijles

Bijles biedt de nodige ondersteuning om de prestaties op school binnen bepaalde vakken te verbeteren. Oxford Academy ontvangt leerlingen graag op locatie voor het geven van bijlessen, doch kunnen wij bijlessen ook aan huis verzorgen. Indien uw kind niet vordert in één of meer vakken, dan zorgen wij ervoor dat de achterstand wordt ingehaald en de prestaties verbeteren.

Ieder kind leert op een geheel eigen manier. De lesmethode die voor het ene kind werkt, werkt niet voor een ander kind. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren docenten die de ondersteuning aanpassen op de behoeften van uw kind. Op deze manier wordt leren niet alleen makkelijker en doeltreffender, maar vooral leuker. Vanzelfsprekend is er voor elk kind genoeg gelegenheid om vragen te stellen en indien nodig extra uitleg te krijgen.

Tegenwoordig is er binnen scholen dikwijls onvoldoende ruimte om kinderen die het nodig hebben extra begeleiding te bieden. Als externe partij kunnen wij deze leerlingen de benodigde ondersteuning bieden. Oxford Academy biedt bijlessen die uw kind helpen in de toekomst en direct bijdragen tot het verbeteren van schoolprestaties.

group of multiethnic high school classmates walking by school corridor together

Over ons

Een samenwerking is de eerste waardevolle stap

Het Nationaal Programma Onderwijs houdt zich onder meer bezig met het bieden van mogelijkheden om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Hiervoor verstrekken zij de benodigde middelen om een geheel eigen schoolprogramma te realiseren. 

De komende twee jaar ontvangen Nederlandse scholen extra financiële middelen om maatregelen te nemen en plannen te maken voor het realiseren van onderwijs dat het beste bij de behoeften van hun leerlingen aansluit. 

Zowel de overheid als de gemeente biedt ondersteuning aan scholen voor een goede uitvoering van het eigen schoolprogramma, waarbij kan worden gedacht aan onder meer examentraining, huiswerkbegeleiding, bijlessen, coaching en begeleiding in de klas. Scholen hebben veel verschillende opties en kunnen naar eigen inzicht vormgeven aan het opzetten van dit onderwijs. Vaak zijn scholen helaas zelf niet voldoende in staat om achterstanden in te halen.

Tot aan de zomervakantie van schooljaar 2021/2022 moeten scholen alle beschikbare tijd maximaal benutten. Het Ministerie van OCW stimuleert scholen hiertoe, waarbij eveneens is aangegeven dat er extra begeleiding en onderwijs wordt geboden aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. 

Deze extra begeleiding en onderwijs wordt ook buiten schooltijden en schooldagen beschikbaar gesteld, zoals in schoolvakanties.

Leerlingen die een grote achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld (mede) door de coronacrisis en het thuisonderwijs, hebben een doelgerichte aanpak nodig om deze achterstand in te halen. Dit wordt door de Nederlandse overheid mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ verder te ontwikkelen en uit te breiden. 

Daarnaast wordt de regeling voor zowel vroegschools als voorschools onderwijs herhaald. Op dit moment heeft de Nederlandse overheid de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor scholen verlengd tot het schooljaar 2022/2023.

Blijven zitten is nooit leuk voor een leerling. De leerling moet niet alleen een heel schooljaar overdoen, maar komt ook ineens in een heel andere leeromgeving met andere kinderen in de klas terecht. 

Het systeem van blijven zitten en een heel jaar overdoen, wordt nader herzien. De verlengde leerroute, waarbij het lesprogramma over langere periode wordt uitgesmeerd, is een mogelijkheid. Leerlingen met een leerachterstand hoeven in dit geval niet meer een heel schooljaar te herhalen.

Het is belangrijk dat leerlingen optimaal worden ondersteund. Oxford Academy gaat hiervoor de samenwerking met scholen aan, voor leerlingen die te maken hebben met een ontwikkelings- en/of leerachterstand. 

Wij zorgen voor maximale ondersteuning, onder meer door lesmateriaal, verslagen, planningen en ervaren docenten te verzorgen. Wij inventariseren samen met de scholen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. 

  • In overleg met de school kan het programma in 3 tot 8 weken worden opgesplitst. 
  • Een programma bevat tussen de 25 en 60 uur per leerling.
Front view of a mixed-race schoolgirl reading a book in the library at school

Over ons

Huiswerkbegeleiding

Oxford Academy is hét instituut voor bijlessen en een mooi cursusaanbod, maar wij bieden ook uitstekende huiswerkbegeleiding aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die het lastig vinden om hun huiswerk tijdig en/of correct te maken. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, te denken valt aan gebrek aan motivatie, maar dit kan eveneens liggen aan een gebrek aan juiste begeleiding. De professionele docenten van Oxford Academy zijn er om deze kinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk.

Wij ontvangen de kinderen voor huiswerkbegeleiding in een prettige sfeer, waarin zij zich veilig en gemotiveerd voelen. De leerlingen maken hun huiswerk in een prikkelarme omgeving, zodat zij zo min mogelijk worden afgeleid en geconcentreerd aan de slag kunnen gaan met hun huiswerk. Tijdens de huiswerkbegeleiding is alle gelegenheid om vragen te stellen lesstof te verhelderen.

Bij Oxford Academy zijn de groepen voor huiswerkbegeleiding klein, zodat alle kinderen de juiste aandacht krijgen om progressie te boeken. De voortgang van de leerlingen wordt nauwgezet in de gaten gehouden door onze ervaren docenten. Wordt er opgemerkt dat uw kind toch extra begeleiding of motivatie nodig heeft, dan zorgen wij hiervoor op een passende wijze.

Over ons

Wat doen we?

Oxford Academy zet zich in voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het middelbaar onderwijs op elk niveau. Een aanzienlijk deel van de leerlingen ervaren in meer of mindere mate moeilijkheden met één of meerdere vakken. Het is dan van belang op tijd in te grijpen om achterstand te voorkomen.

Vanuit Oxford Academy zetten wij alle middelen in om de leerlingen de benodigde hulp, begeleiding en ondersteuning te bieden om een achterstand te voorkomen. Mocht deze achterstand al zin ontstaan, dan zullen wij eveneens alle middelen inzetten om deze achterstand weg te werken.

Zoals aangegeven staan de behoeftes van uw kind bij ons centraal. Een kind leert het best wanneer de lesmethode nauw aansluit op de persoonlijke behoeften van dat kind.

Oxford Academy biedt onder meer bijlessen, huiswerkbegeleiding, examentraining en cursussen. Leerlingen die een Cito-toets, Entreetoets of een LVS-toets dienen te maken voorzien wij van de juiste handvatten om voorbereid de toets te maken. Wij ondersteunen uw kind om het beste uit zichzelf te halen.

School kids reading books in library at school
oxfordacademy.nl

Over ons

Bijles & Huiswerkbegeleiding

Wij stemmen onze bijlessen en huiswerkbegeleiding af op wat een kind nodig heeft. In bepaalde gevallen betekent dit dat er begeleiding 1 op 1 wordt aangeboden, terwijl het in andere situaties betekent dat een kind de nodige begeleiding ontvangt in een kleine groep. 

De groepen zijn altijd klein om persoonlijke aandacht voor elk kind te garanderen. Indien gewenst kan er ook begeleiding aan huis plaatsvinden. Kinderen voelen zich het meest comfortabel wanneer er een relatief klein leeftijdsverschil tussen hen en de docenten zit. Hier houden wij rekening mee. Al onze ervaren docenten zijn jong afgestudeerden die een goede kijk hebben op de lesstof van vandaag.

Onze manier

Waarom Oxford Academy?

Bij Oxford Academy staan de behoeftes van uw kind centraal. Wij bespreken vooraf de mogelijkheden, doelen en wensen van u en uw kind, waarna wij een passend plan voor uw kind opstellen. Vervolgens gaan wij met inachtneming van voornoemde plan met uw kind aan de slag. Wilt u geen gebruik meer maken van onze expertise? Dit kan te allen tijden, met inachtneming van de vooraf afgesproken opzegtermijn.
oxfordacademy.nl
Koseloos intakegesprek

Het intakegesprek, waarbij wij de mogelijkheden, doelen en wensen van uw kind vaststellen om een plan samen te stellen, is bij ons altijd kosteloos.

oxfordacademy.nl
Uw kind is welkom voor twee proeflessen

Elk kind heeft recht op twee gratis proeflessen. Wanneer u na deze twee lessen niet tevreden bent, dan kun u uw kind – geheel kosteloos – bij ons afmelden.

oxfordacademy.nl/
oxfordacademy.nl
Young professionals

Een geringer leeftijdsverschil tussen leerling en docent zorgt ervoor dat kinderen zich prettiger en meer ontspannen voelen. Daarom werken wij bij Oxford Academy met ervaren young professionals.

oxfordacademy.nl
Passend lesmateriaal

Bij Oxford Academy is voor elke leerling passend lesmateriaal aanwezig. De zorgvuldig opgestelde toetsentrainers en bijlesboeken van CitoMateriaal behoren eveneens tot ons aanbod lesmateriaal.

Onze Werkwijze

oxfordacademy.nl/
Intakegesprek

Allereerst is van belang om de behoeften van uw kind en de mogelijkheden vast te stellen middels een intakegesprek. U krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid om al uw vragen te stellen. In navolging hierop wordt een plan van aanpak opgesteld.

oxfordacademy.nl/
Intaketoets

Voor het opstellen van een correct plan van aanpak is het cruciaal om het niveau van uw kind vast te stellen. Dit doen wij middels een intaketoets, welke binnen drie dagen na het gesprek plaatsvindt. 

Aan de hand van de resultaten van deze toets wordt het niveau van uw kind in kaart gebracht en bepaald welke weg er bewandeld dient te worden om progressie te boeken. Deze toets is voorts een goede nulmeting om de voortgang van uw kind te kunnen beoordelen.

oxfordacademy.nl/
Indeling

Oxford Academy staat voor maatwerk voor ieder kind. Wij zien erop toe dat uw kind de lesstof goed kan bijhouden, gelijktijdig hieraan zorgen wij voor voldoende uitdaging en mogelijkheden om vooruitgang na te streven. 

De leerprestaties worden op deze manier geoptimaliseerd. Binnen vijf dagen na het afnemen van de toetst delen wij uw kind in binnen een groep die aansluit op het niveau dat is vastgesteld.

oxfordacademy.nl/
Twee proeflessen

Twijfelt u nog? Geen zorgen! Uw kind mag vrijblijvend en kosteloos twee proeflessen volgen. Dit biedt u en uw kind de mogelijkheid om onze lessen uit te proberen zonder direct ergens aan vast te zitten.

Wij vinden het belangrijk om de ouders/voogd bij de bijlessen te betrekken. Daarom plannen we drie keer per jaar een gesprek in om de voortgang van uw kind met u te bespreken. 

Deze gesprekken lopen parallel aan de voortgangstoetsen die wij ook jaarlijks driemaal afnemen. Zo kan de bijlesdocent van uw kind u een compleet verhaal vertellen met enerzijds zijn/haar bevindingen en anderzijds de gemeten voortgang uit de afgenomen toets in die periode.

oxfordacademy.nl/
Ontevreden na de proefles?

Bent u ontevreden na de twee proeflessen?
Dan kunt u zich kosteloos uitschrijven.

oxfordacademy.nl/
Tevreden na de proefles?

Bent u tevreden na de twee proeflessen?
Dan gaan de lessen door volgens de indeling.

Ook wel belangrijk om te weten…
We plannen 3 keer per jaar een voortgangstoets + voortgangsgesprek om de voortgang van uw kind te meten en te bespreken met u.

Onze tarieven

Pakketten

Mentoring Hispanic teacher and latin student working together on course work.
oxfordacademy.nl/

Onze specialisten

Professionele docenten

Alle ervaren docenten die zich inzetten vanuit ons instituut voor onderwijsondersteuning hebben een achtergrond in de psychologie en/of pedagogie. Hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de kinderen en weten zij precies welke vorm van begeleiding of ondersteuning een kind het meest baat bij heeft. Voorts beschikken de docenten over de nodige kennis en kundigheid om de lesstof van diverse vakken op een boeiende en begrijpelijke manier over te brengen.

0
jaar ervaring
0
Professionals
0 /10
Beoordelingen
0
jaar ervaring
0
Professionals
0 /10
Beoordelingen

FAQ

Vragen die onze klanten stellen

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de juiste persoonlijke aandacht krijgen, er voldoende ruimte is om vragen te stellen en het indien nodig extra uitleg kunnen krijgen. Dit is het voordeel van het hebben van kleine klas. De klassen voor leerlingen uit het basisonderwijsgroep 6 tot en met 8, bestaan uit maximaal 8 leerlingen. Voor de overige klassen, dus de lagere basisschoolgroepen en groepen uit het voortgezet onderwijs, bestaan uit maximaal 4 personen.
In verreweg de meeste gevallen duurt een bijles twee uur. De leerlingen krijgen tussentijds een korte pauze van tien minuten, dit komt ten goede aan hun concentratievermogen. De klassikale lessen worden altijd op de locatie van Oxford Academy verzorgd. Thuislessen zijn hiernaast ook mogelijk, in de vorm van 1-op-1 lessen.
Wanneer uw kind door ziekte niet naar de les kan komen, dan kunt u uw kind via onze website ziekmelden. Ga hiervoor naar www.oxfordacademy.nl. Rechts bovenin klikt u op ‘Voor Ouders’, waarna u op ‘Afwezigheid Melden’ kunt klikken. Voer hier het leerlingennummer in, deze vindt u terug in alle lesoverzichten. Selecteer voor welke les of sessie u uw kind af wilt melden. Klik vervolgens op ‘Meld Afwezigheid’, hierna zal ons systeem de ziekmelding automatisch verwerken.
De gemiste les kan – indien er sprake is geweest van geoorloofde afwezigheid – in overleg met de locatiemanager worden omgezet tot een inhaalles. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij verzoeken u dit zo min mogelijk te doen in de weekenden en tijdens lesuren. U kunt ons het best bereiken tussen 11:00 uur en 17:00 uur.
Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere inhaallessen moeten worden ingepland. Hiervoor kunt u het beste een gesprek van 30 minuten plannen via www.oxfordacademy.nl/afspraak-maken. U kunt selecteren of u een telefonische afspraak of een fysieke afspraak op locatie wilt. Wanneer u deze optie leeg laat, dan gaan wij er van uit dat u persoonlijk aanwezig zal zijn op onze locatie voor de afspraak.
Alle basisschoolleerlingen die bij ons worden aangemeld krijgen binnen 3 dagen na het intakegesprek een intaketoets. Deze toets vormt de basis voor het indelen van uw kind in de juiste groep en op het juiste niveau. Wij gebruiken de resultaten dan ook vooral om uw kind in te kunnen delen in de klas die het best bij hem of haar past. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden ingedeeld op basis van hun tekortvakken.
Oxford Academy biedt een breed scala aan bijlessen. Voor elk vak dat aangeboden wordt op de middelbare school bieden wij bijlessen, van wiskunde tot Engelse taal. Uiteraard bieden wij de bijlessen aan op alle niveaus. Daarnaast zijn er extra bijlessen beschikbaar in overleg, van het verbeteren van de algemene leervaardigheid tot het optimaliseren van planning.
Basisschoolleerlingen uit groepen 4 tot en met 8 maken bij Oxford Academy drie keer per jaar een voortgangstoets, waarvan wij de resultaten graag met de ouder(s) bespreken. Hiervoor wordt u uitgenodigd op onze locatie voor oudergesprekken. Voor alle leerlingen geldt dat er ook regelmatig overleg plaatsvindt tussen de intern begeleider van ons en de docent(en) van de reguliere school van uw kind.