q Elementor #17474 - Bijles & Huiswerkbegeleiding

Inhoudsopgave

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden 

De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

 

Oxford Academy                                 

Gebruikt voor handelsnaam Oxford Academy die valt onder Oxford Academy B.V., ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder nummer: 86154796, hierna te noemen “het bedrijf”

 

BW                                              

Het Burgerlijk Wetboek.

 

Schooljaar                                

Periode van augustus t/m juli die buiten de zomervakantie valt.

 

Contractant                             

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Oxford Academy een Overeenkomst sluit met betrekking tot de Diensten.

 

Diensten                                   

Individuele of groepsgewijze huiswerkbegeleiding, bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles thuis) door Oxford Academy.

 

Leerling                               

Iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van Oxford Academy (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn, maar dit noodzakelijkerwijs niet het geval hoeft te zijn).

 

Begeleider                                    

Een persoon die bijlessen, huiswerkbegeleiding biedt of verantwoordelijk is voor de algemene orde binnen een vestiging van Oxford Academy. De begeleider hoeft niet per definitie gediplomeerd te zijn in de functie die hij/zij uitvoert bij Oxford Academy.

Zomervakantie                                   

De periode zoals jaarlijks wordt gedefinieerd als zomervakantie op https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties.html voor

de regio “Midden”.

 

Overeenkomst                        

Iedere Overeenkomst tussen Oxford Academy en de Contractant met

betrekking tot de levering van Diensten door Oxford Academy, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

Overeenkomst op Afstand    

Een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik

is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Vestiging                                             

Iedere door Oxford Academy gehuurde locatie alsook een door Oxford Academy gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens Oxford Academy worden verleend.

Lesuur                                                   

Een duur van 60 minuten inclusief de eventuele introductietijd en pauzes.

 

Jaarbedrag                                           

Het verschuldigde lesgeld berekend op basis van het moment van inschrijven tot en met het einde van contractperiode.

 

 

Voorwaarden

  1. De Contractant verklaart door het aanvinken van het desbetreffende vakje op het inschrijfformulier of door het geven van een machtiging aan een medewerker van Oxford Academy, deze Algemene Voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen, en stemt hiermee in. Machtiging aan de medewerker van Oxford Academy kan schriftelijk of mondeling plaatsvinden door de medewerker te verzoeken gegevens namens de Contractant in te vullen op het inschrijfformulier.

 

  1. Oxford Academy behoudt het recht om deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In een dergelijk geval zal Oxford Academy de Contractant ten minste 2 weken voorafgaand aan de aanpassing op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) iedere aanbieding, (ii) elke offerte en (iii) iedere Overeenkomst met betrekking tot de Diensten waarop Oxford Academy deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1.4.

 

1.2. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.

 

1.3. Door inschrijving voor een van de diensten erkennen en aanvaarden Leerling en/of Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, verplicht de Contractant zich ertoe deze Algemene Voorwaarden aan de Leerling bekend te maken, op te leggen en ervoor in te staan dat de Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.

 

1.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Oxford Academy en de Contractant zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden die de Contractant eventueel zelf hanteert, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, en de geldigheid daarvan wordt door Oxford Academy uitdrukkelijk afgewezen.

 

1.5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien een bepaling ongeldig of onverbindend blijkt te zijn, zullen Oxford Academy en de Contractant in overleg treden om het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

1.6. In gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, dient die situatie voor zover mogelijk beoordeeld te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden. Oxford Academy maakt de Algemene Voorwaarden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en deze maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Oxford Academy. Op verzoek van de Contractant of Leerling zal Oxford Academy kosteloos een kopie van de Algemene Voorwaarden toezenden.

Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Oxford Academy de inschrijving van de Leerling schriftelijk (via een papieren formulier of digitaal via de website van Oxford Academy) heeft ontvangen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De startdatum van de Overeenkomst is gelijk aan de datum waarop het (digitale) inschrijfformulier is ontvangen door Oxford Academy.